Sau khi đi tiếp thu chuyên đề, giáo viên nhà trường đã triển khai đến 100% các đồng chí Cán bộ, giáo viên nhà trường.